C6H12O6 + Cu(Oh)2 → (C6H11O6)2Cu + H2O

     

C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + H2O là bội nghịch ứng nắm H của nhóm OH ancol. Bài viết này cung cấp đầy đủ thông tin về phương trình hóa học sẽ được cân nặng bằng, điều kiện các chất thâm nhập phản ứng, hiện tượng (nếu có), ... Mời các bạn đón xem:


Phản ứng C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + H2O

1. Phương trình Glucozo công dụng với Cu(OH)2

2C6H12O6+ Cu(OH)2→ (C6H11O6)2Cu + 2H2O

2. Điều kiện Glucozo tính năng với Cu(OH)2

Nhiệt độ thường

Chú ý: vào mồi ngôi trường kiềm, Cu(OH)2oxi hóa glucozo chế tạo ra thành muối hạt natri gluconat, đồng (I) oxit với H2O.

Bạn đang xem: C6h12o6 + cu(oh)2 → (c6h11o6)2cu + h2o

HOCH24CHO + 2Cu(OH)2+ NaOH

*
HOCH24COONa + Cu2O + 3H2O

3. Bài bác tập vận dụng

Câu 1:Phản ứng tráng bội nghĩa được áp dụng trong công nghiệp chế tạo gương, ruột phích. Chất hóa học được dùng để làm thực hiện phản ứng này là:

A. Saccarozơ

B. Anđehit axetic

C. Glucozơ

D. Anđehit fomic

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 2.Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Glucozơ công dụng được cùng với nước brom.

B. Khi glucozơ chức năng với CH3COOH (dư) đến este 5 chức.

C. Glucozơ tồn tại sinh hoạt dạng mạch hở cùng dạng mạch vòng.

D. Ở dạng mạch hở, glucozơ tất cả 5 nhóm OH kề nhau.

Xem thêm: Chứng Minh 2 Công Thức Liên Hệ Giữa Cm Và C% Và Cm, Chứng Minh 2 Công Thức Liên Hệ Giữa Cm Và C%

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích:

lúc glucozơ chức năng với CH3COOH (dư) cho este 5 chứ

Câu 3.Khí CO2chiếm 0,03 % thể tích không khí. Thể tích không gian (ở đktc) cần hỗ trợ cho hoa cỏ quang phù hợp để sinh sản 162 gam tinh bột là

A. 448000 lít

B. 6720 lít

C. 672000 lít

D. 4480 lít

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích:

Phương trình hóa học:

6nCO2+ 5nH2O → (C6H10O5)n+ 6nO2↑

ntinh bột= 162: 162 = 1(mol)

=> nCO2= 6 (mol) => VCO2 (đktc)= 134,4 (lít)

=> Vkk= VCO2: 0,03% = 448000 (lít)

Câu 4.Để chứng tỏ trong phân tử của glucozơ có không ít nhóm hiđroxyl, fan ta đến dung dịch glucozơ phản bội ứng với

A. Sắt kẽm kim loại Na

B. Cu(OH)2ở ánh sáng thường

C. AgNO3(hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, đun nóng

D. Cu(OH)2trong NaOH, đun nóng

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích:

Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có rất nhiều nhóm hiđroxyl, tín đồ ta đến dung dịch glucozơ làm phản ứng với Cu(OH)2ở ánh sáng thường.

Câu 5.

Xem thêm: Một Đoạn Mạch Nối Tiếp Gồm Một Cuộn Dây Và Một Tụ Điện, Điện Áp

Phản ứng nào tiếp sau đây không tạo nên glucozơ:

A. Lục phù hợp HCHO xúc tác Ca(OH)2

B. Tam phù hợp CH3CHO

C. Thủy phân mantozơ

D. Thủy phân saccarozơ

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích:

Tam đúng theo CH3CHO nhận được chất bao gồm CTPT C6H12O3không phải glucozơ

Câu 6.Đun rét 54 gam glucozơ với AgNO3/NH3dư. Lọc rước Ag rồi cho vào dung dịch HNO3đặc nóng, dư thì sau bội nghịch ứng chiếm được khí NO2(sản phẩm khử duy nhất) và khối lượng dung dịch axit tăng a gam. đưa sử những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Cực hiếm của a là