Cho 150Ml Dung Dịch Koh 1 2M

     

DD Y + KOH : 0,21 mol → 0,03 mol Al(OH)3Nhận thấy lúc thêm KOH vào dung dịch Y lại chế tác kết tủa→ trong hỗn hợp Y còn AlCl3 còn dư : (0,1x- 0,06) molVì 3×nKOH = 0,09 KOH = 0,21 mol → xẩy ra hiện tượng hòa tan kết tủa 4nAlCl3 dư = nkết tủa + nKOH → nAlCl3 = (0,03 +0,21):4= 0,06 → 0,1x-0,06 = 0,06 → x= 1,2Đáp án A
Bạn đang xem: Cho 150ml dung dịch koh 1 2m

Thêm m gam kali vào 300ml dung dịch đựng Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M thu được hỗn hợp X. Mang lại từ từ dung dịch X vào 200ml hỗn hợp Al2(SO4)3 0,1M thu được kết tủa Y. Để nhận được lượng kết tủa Y lớn số 1 thì giá trị của m là


Cho 200 ml dung dịch hỗn hợp có MgCl2 0,3M, AlCl3 0,45 M với HCl 0,55M tính năng hoàn toàn cùng với V lít dung dịch hỗn hợp tất cả NaOH 0,02M và Ba(OH)2 0,01M. Giá trị của V và để được kết tủa lớn số 1 và lượng kết tủa nhỏ tuổi nhất theo lần lượt là


Cho 200 ml dung dịch đựng KOH 0,9M cùng Ba(OH)2 0,2M vào 100 ml hỗn hợp H2SO4 0,3M và Al2(SO4)3 0,3M. Sau khi các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, khối lượng kết tủa nhận được là


Cho 200ml hỗn hợp Al2(SO4)3 1M vào 700ml hỗn hợp Ba(OH)2 1M. Phản ứng xong thu được kết tủa nung kết tủa tới trọng lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Quý hiếm của m là


Thêm dần dần Vml dung dịch Ba(OH)2 vào 150ml dung dịch tất cả MgSO4 0,1M với Al2(SO4)3 0,15M thì nhận được lượng kết tủa béo nhất. Bóc tách kết tủa, nung đến cân nặng không thay đổi thu được m gam chất rắn. Tính m


Thêm m gam mãng cầu vào 300ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0,1M với NaOH 0,1M thu được hỗn hợp X. Thêm thong dong dung dịch X vào 200ml hỗn hợp Al2(SO4)3 0,1M thu được kết tủa Y. Để nhận được lượng Y lớn nhất thì giá trị của m là


Dung dịch X cất m gam KOH và 40,2 gam K. Mang đến 500 ml hỗn hợp HCl 2M vào dung dịch X chiếm được 15,6 gam kết tủa. Quý giá của m là


Hòa chảy a gam tất cả hổn hợp Al và Mg trong dung dịch HCl loãng dư chiếm được 1344 cm3 khí (đktc). Nếu như cũng mang đến a gam tất cả hổn hợp trên tác dụng với NaOH dư thì sau phản bội ứng còn lại 0,6 gam chất rắn. Yếu tắc % cân nặng Al là
Xem thêm: Bà Để Bà Ngửi Chứ Bà Không Ăn, Những Bài Thơ Của Nhà Thơ Hướng Dương

Hòa tan trọn vẹn 9 gam tất cả hổn hợp bột có Mg với Al bởi H2SO4 loãng chiếm được khí X và dung dịch Y. Thêm ung dung dung dịch NaOH vào Y làm thế nào để cho kết tủa đạt giá trị lớn số 1 thì dừng lại lọc kết tủa nung tới cân nặng không đổi thu được 16,2 gam chất rắn. Thể tích khí X nhận được (đktc) là


Trộn lẫn 100 ml hỗn hợp HCl 1M cùng với 200 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M thu được hỗn hợp X. Thêm nhàn nhã 0,125 mol Ba(OH)2 vào hỗn hợp X thu được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là


Cho dung dịch X chứa 0,05 mol Na với 0,1 mol NaOH tính năng với hỗn hợp HCl 2M. Thể tích dung dịch HCl 2M lớn số 1 cần cho vào dung dịch X nhằm thu được 1,56 gam kết tủa là


Hòa tan hoàn toàn 0,54 gam Al trong 0,5 lít dung dịch H2SO4 0,1M được hỗn hợp X. Thêm V lít hỗn hợp NaOH 0,1M cho tới khi kết tủa tan quay trở lại một phần. Nung kết tủa đến cân nặng không đổi ta được chất rắn nặng nề 0,51 gam. Quý giá của V là


Khi mang lại 200 ml hỗn hợp NaOH aM vào 500 ml dung dịch AlCl3 bM chiếm được 15,6 gam kết tủa. Mặt khác, nếu mang lại 400 ml dung dịch NaOH aM vào 500 ml dung dịch AlCl3 bM thì nhận được 23,4 gam kết tủa. Các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a và b theo lần lượt là


Hoà tan trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp Na2O, Al2O3 vào nước được dung dịch trong xuyên suốt X. Thêm dần dần dung dịch HCl 1M vào dung dịch X nhận ra khi bắt đầu thấy lộ diện kết tủa thì thể tích hỗn hợp HCl 1M đã cho vào là 100 ml còn khi cho vào 200 ml hoặc 600 ml dung dịch HCl 1M thì các thu được a gam kết tủa. Quý giá của a cùng m theo lần lượt là


Hoà tan trọn vẹn 19,5 gam hỗn hợp Na2O, Al2O3 vào nước được 500ml hỗn hợp trong xuyên suốt X. Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào hỗn hợp X cho khi bắt đầu thấy xuất hiện kết tủa thì dừng lại nhận thấy thể tích dung dịch HCl 1M đã cho vô là 100ml. Tính mật độ mol của các chất tung trong dung dịch
Xem thêm: Bài Văn Biểu Cảm Về Bài Thơ Bánh Trôi Nước, Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Bài Thơ Bánh Trôi Nước

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam