Cứ 5 668 Gam Cao Su Buna-S

     

Cứ 5,668 gam cao su buna–S làm phản ứng vừa hết với 3,462 gam Br2 trong CCl4. Hỏi tỉ lệ thành phần butađien cùng stiren trong cao su buna–S là bao nhiêu?

A.

Bạn đang xem: Cứ 5 668 gam cao su buna-s

2 : 3

B. 1 : 2

C. 3 : 5.

D. 1 : 3


*

Đáp án B

Cao su buna-S gồm dạng <-CH2CH=CHCH2-CH2CH(C6H5)>n.

||⇒ cho dù trùng vừa lòng theo tỉ lệ nào thì Br2 chỉ cùng vào nơi bắt đầu butađien.

⇒ nbutađien = nBr2 ≈ 0,022 mol ⇒ nstiren = (5,688 – 0,022 × 54) ÷ 104 = 0,043 mol.

► nbutađien ÷ nstiren = 0,022 ÷ 0,043 ≈ 1 : 2Cứ 45.75 gam cao su buna-S phản nghịch ứng vừa không còn với 20 gam brom vào CCl4. Tỉ lệ mắt xích 4 butađien với stiren trong cao su thiên nhiên buna-S là

A. 1 : 3

B. 1 : 2

C. 2 : 3

D. 3 : 5


Cứ 49,125 gam cao su đặc buna-S phản bội ứng vừa hết với 30 gam brom trong CCl4. Tỉ trọng số mắt xích stiren với butađien vào loại cao su thiên nhiên trên khớp ứng là

A. 1 : 2

B. 2 : 3

C. 2 : 1

D.1 : 3


Cứ 49,125 gam cao su thiên nhiên buna-S bội nghịch ứng vừa không còn với 30 gam brom trongCCl4. Tỉ trọng số mắt xích stiren cùng butađien vào loại cao su trên khớp ứng là

A.1 : 2

B.2 : 3.

C.2 : 1.

D.1 : 3.


Cứ 2,834 gam cao su buna – S phản bội ứng vừa không còn với 1,731gam Br2. Phần trăm số đôi mắt xích butađien, stiren trong một số loại polime bên trên là A. 1:2 B. 1:1,5 C. 2:1 D. 1,5:1

Cứ 2,834 gam cao su buna – S bội nghịch ứng vừa hết với 1,731gam Br2. Tỷ lệ số mắt xích butađien, stiren trong các loại polime bên trên là

A. 1:2

B. 1:1,5

C. 2:1

D. 1,5:1


Đốt cháy hoàn toàn 1 lượng cao su đặc buna-S với lượng không gian vừa đủ, thấy sinh sản một các thành phần hỗn hợp khí ở nhiệt độ 127oC mà trong đó N2 chỉ chiếm 76,36% về thể tích (giả sử không gian chỉ cất oxi và nitơ theo tỉ lệ thể tích là 1:4). Tỉ trọng số mắt xích butađien cùng stiren trong polime này là ? A. 2/1 B. 3/2 C. 2/3 D. 3/4 

Đốt cháy hoàn toàn 1 lượng cao su thiên nhiên buna-S cùng với lượng không khí vừa đủ, thấy tạo thành một hỗn hợp khí ở nhiệt độ 127oC mà trong các số đó N2 chiếm phần 76,36% về thể tích (giả sử không gian chỉ cất oxi và nitơ theo tỉ lệ thể tích là 1:4). Tỉ lệ số đôi mắt xích butađien với stiren vào polime này là ?

A. 2/1

B. 3/2

C. 2/3 

D. 3/4 


Tiến hành phản bội ứng đồng trùng đúng theo giữa stiren và buta–1,3–đien (butađien), nhận được polime X. Cứ 2,834 gam X phản bội ứng vừa hết với 1,731 gam Br2. Tỉ lệ số đôi mắt xích (butađien : stiren) trong một số loại polime bên trên là A. 2 : 3 B. 1 : 3 C. 1 : 1 D. 1 : 2

Tiến hành làm phản ứng đồng trùng thích hợp giữa stiren cùng buta–1,3–đien (butađien), nhận được polime X. Cứ 2,834 gam X bội nghịch ứng vừa không còn với 1,731 gam Br2. Tỉ lệ thành phần số đôi mắt xích (butađien : stiren) trong một số loại polime trên là

A. 2 : 3

B. 1 : 3

C.

Xem thêm: Ebook Nghệ Thuật Của Việc Đếch Quan Tâm Pdf, Nghệ Thuật Tinh Tế Của Việc Đếch Quan Tâm Pdf

1 : 1

D. 1 : 2


Khi thực hiện đồng trùng hợp buta - 1,3 - đien và stiren thu được một các loại polime A là cao su Buna – S. Đem đốt một chủng loại A, thấy số mol O2 phản bội ứng bởi 1,325 lần số mol CO2 sinh ra. Nếu đến 19,95 gam A công dụng hết với hỗn hợp brom thì tất cả bao nhiêu gam brom tham gia phản ứng?

A. 39,90.

B. 36,00.

C. 30,96.

D. 42,67.


Cho các phát biểu sau: (1) Điều chế tơ nilon-6,6 bằng phản ứng trùng ngưng thân axit ađipic cùng hexametylen điamin. (2) Điều chế poli (vinyl ancol) bằng phản ứng trùng thích hợp ancol vinylic. (3) cao su đặc buna-S được điều chế bằng phản ứng đồng trùng hợp giữa buta-1,3-đien cùng với stiren. (4) Tơ nilon-6 được điều chế bởi phản ứng trùng hợp. Trong số phát biểu trên, số tuyên bố không chính xác là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Cho những phát biểu sau:

(1) Điều chế tơ nilon-6,6 bằng phản ứng trùng ngưng thân axit ađipic cùng hexametylen điamin.

(2) Điều chế poli (vinyl ancol) bởi phản ứng trùng hòa hợp ancol vinylic.

(3) cao su đặc buna-S được điều chế bởi phản ứng đồng trùng đúng theo giữa buta-1,3-đien cùng với stiren.

(4) Tơ nilon-6 được điều chế bởi phản ứng trùng hợp.

Trong những phát biểu trên, số tuyên bố không đúng là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.


Cho các phát biểu sau: (1) Điều chế tơ nilon-6,6 bởi phản ứng trùng ngưng giữa axit ađipic với hexametylen điamin. (2) Điều chế poli(vinyl ancol) bởi phản ứng trùng vừa lòng ancol vinylic. (3) cao su buna-S được điều chế bởi phản ứng đồng trùng vừa lòng giữa buta-1,3-đien cùng với stiren. (4) Tơ nilon-6 được điều chế bằng phản ứng trùng hợp. Trong các phát biểu trên, số tuyên bố không đúng là A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Cho các phát biểu sau:

(1) Điều chế tơ nilon-6,6 bằng phản ứng trùng ngưng giữa axit ađipic với hexametylen điamin.

(2) Điều chế poli(vinyl ancol) bằng phản ứng trùng đúng theo ancol vinylic.

Xem thêm: Để Xác Định Vị Trí Của Một Tàu Biển Giữa Đại Dương Người Ta Dùng Những Tọa Độ Nào

(3) cao su buna-S được điều chế bằng phản ứng đồng trùng vừa lòng giữa buta-1,3-đien cùng với stiren.